MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start O nas Statut

Statut

 MANZANA  Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Annę Jakubisiak, Annę Jackowską, Urszulę Kieszczyńską, Joannę Szrajbert i Piotra Mendygrała zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Czesławy Kołcun 00-893 Warszawa, Ogrodowa 9 p.19.

2. pod numerem repertorium A 11148/2005

3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.4.1984r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.

4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

5. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja MANZANA

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla prawidłowej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić swoje działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.


II. Cele Fundacji


§ 4

Celem Fundacji jest wspieranie działalności w zakresie wszechstronnego rozwijania umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej, w kontekście zmieniających się warunków na rynku pracy.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów kształcących umiejętności psychospołeczne.
 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.
 • rozwijanie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych oraz osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.
 • pomoc w powrocie na rynek pracy osobom długotrwale wykluczonym.
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a zwłaszcza bezrobotnych na terenie miejskim i wiejskim.
 •  wsparcie i pomoc kobietom w powrocie do aktywności zawodowej.
 • przygotowywanie do wejścia na rynek pracy uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów i absolwentów szkół wyższych.
 • budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • inicjowanie i wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych metod nauczania wśród nauczycieli oraz współpraca ze szkołami wdrażającymi nowe kierunki i metody nauczania.
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych.
 • aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych.
 • rozwój i planowanie kariery zawodowej, podnoszenie kwalifikacji pracowników w firmach i instytucjach.
 • organizowanie akcji społecznych.
 • wspieranie programów w zakresie psychoedukacji i psychoproflilaktyki organizowanych przez inne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
 • współpracę z instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami iorganizacjami w zakresie stosowania i rozwijania psychologii praktycznej
 • stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności oraz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz osób skupionych wokół idei Fundacji.

III. Majątek Fundacji


 
§ 5.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 6.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7.

Dochody Fundacji pochodzą z:

     a. darowizn, spadków, zapisów,

     b. subwencji osób prawnych,

     c. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

     d. dochodów ze zbiórek publicznych,

     e. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych.

     f. uczestnictwa w realizacji programów zgodnych z celami fundacji

§ 8.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 9.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Władze Fundacji
 

§ 10.

Organami Fundacji są

1. Rada Fundacji zwana dalej "Radą",

2. Zarząd Fundacji zwany dalej "Zarządem".

§ 11.

1. Rada Fundacji składa się od 3 do 21 członków. Pierwszy skład Rady powołają Fundatorzy.

2. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący Rady reprezentuje Rade na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.

4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.

§ 12

1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:

     a. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,

     b. swoja działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.

2. Osobę prawna przyjęta w skład Rady na mocy uchwały o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.

3. Decyzja Rady w przedmiocie określonym w ust. 1 zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 13.

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwila śmierci członka Rady.

2.Odwołanie członka Rady następuje szczególnie w przypadku:

     a. złożenia - skierowanej na ręce Rady - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady

     b. istotnego naruszenia postanowień statutu

    c. nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok.

3. Uchwała Rady o której mowa w ust.2 zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 14.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.

3. O terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.

§ 15.

Regulamin pracy Rady uchwala Rada Fundacji.

§ 16.

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Każdy członek Rady ma jeden głos.

3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 17.

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady - z głosem doradczym

§ 18.

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z ta działalnością pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem Fundacji.

§ 19.

Do kompetencji Rady należy:

    a. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji i lub połączenia z inna fundacją.

    b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

    c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

    d. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

    e. zatwierdzanie programów działania Fundacji,

     f. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

     g. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium,

     h. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

     i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 20.

Pierwszy skład Rady ustanowią Fundatorzy.

§ 21.

Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków - w tym Prezesa Zarządu - powoływanych na czas jednego roku z możliwością przedłużenia kadencji przez Radę.

§ 22.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem końca kadencji lub odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.

2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku;

        a. Złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,

        b. Nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,

        c. Istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

3. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Dla jej ważności wymagane jest ponadto, by za jej podjęciem głosowali ci Fundatorzy, którzy jednocześnie są członkami Rady Fundacji.

§ 23.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.

3.Prezes Zarządu jest Kierownikiem Fundacji

§ 24.

Zarząd

     a. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

     b. sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie,

     c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

     d.przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

     e. ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania oraz wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

     f. Przygotowuje wnioski i występuje z nimi na zewnątrz

§ 25.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 26.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

§ 27.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 28.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu.

3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu i Rade co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Związku upoważniony przez Prezesa Zarządu.

V . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.  

§ 30.

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 31.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom - wskazanym przez Zarząd - których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

§ 32

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

§ 33.

Fundacja składa Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 34.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Fundatorzy:

Urszula Kieszczyńska

Piotr Mendygrał

Anna Jakubisiak

Joanna Szrajbert

Anna Jackowska